تصفیه خانه خیرآباد

پروژه احداث تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی خیرآباد
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
مشاور:
مدت پروژه:
شرح پروژه: