تقدیرنامه و گواهینامه ها

مدیریت کیفیت

شرکت ساختمانی تابش بتن از بدو شروع کار از نقش و جایگاه کیفیت در محصولات و خدمات خود بخوبی آگاه بوده و لذا مدیران شرکت طی تصمیمات راهبردی مختلف، علاوه بر اخذ رتبه های ممتاز تخصصی داخلی اقدام به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت با بکارگیری الگو های بین المللی نموده است. در حال حاضر شرکت تابش بتن با استقرار سیستم ها و استاندارد های زیر در جهت پیشبرد موثر اهداف، بهبود مستمر شرکت و نیز محصولات و خدمات گام بر میدارد:

دارنده گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت از شرکت ....... • دارنده گواهینامه ISO 14001 در مدیریت محیط زیست از شرکت...... • دارنده گواهینامه OHSAS 18001 در مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از شرکت..... • دارنده گواهینامه HSE-MS از شرکت ...... • عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

مدیریت کیفیت

شرکت ساختمانی تابش بتن از بدو شروع کار از نقش و جایگاه کیفیت در محصولات و خدمات خود بخوبی آگاه بوده و لذا مدیران شرکت طی تصمیمات راهبردی مختلف، علاوه بر اخذ رتبه های ممتاز تخصصی داخلی اقدام به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت با بکارگیری الگو های بین المللی نموده است. در حال حاضر شرکت تابش بتن با استقرار سیستم ها و استاندارد های زیر در جهت پیشبرد موثر اهداف، بهبود مستمر شرکت و نیز محصولات و خدمات گام بر میدارد:

دارنده گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت از شرکت ....... • دارنده گواهینامه ISO 14001 در مدیریت محیط زیست از شرکت...... • دارنده گواهینامه OHSAS 18001 در مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای از شرکت..... • دارنده گواهینامه HSE-MS از شرکت ...... • عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

مدرک5
مدرک4
مدرک-3
مدرک-1
مدرک-2
doc1-a
doc2-a