خط انتقال آب به دلیجان

پروژه خط انتقال آب به شهرستان دلیجان
کارفرما: شرکت توزیع آب استان مرکزی
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
مدت پروژه:
شرح پروژه: