فونداسیون پیش ساخته بتنی

این شرکت توانایی طراحی و تولید انواع فونداسیون های پیش ساخته بتنی جهت پایه ها و دکل های مخابراتی، پایه های دوربین، پایه چراغ های راهنمائی و رانندگی و پایه های چراغ روشنایی در ابعاد مختلف را دارد. همچنین امکان اجرای این فونداسیون ها برای پایه های ۵۰ تا ۹۰ متری در محل پروژه وجود دارد.