پروژه تعاونی مسکن فرهنگیان

 پروژه ساخت ۲۵۰ واحد مسکونی فرهنگیان
کارفرما: تعاونی مسکن فرهنگیان استان مرکزی
مجری: شرکت تابش بتن
مدت پروژه:
شرح پروژه: