احداث تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی خیرآباد یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط شرکت تابش بتن می باشد.

مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
مشاور:
مدت پروژه:
شرح پروژه: پروژه احداث تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی خیرآباد