دیوارهای حائل پیش ساخته به دو صورت ترافیکی و غیرترافیکی تولید میشوند . که نوع ترافیکی آن می تواند فقط پاشنه دار و یا با پاشنه و پنجه تولید گردد . اجرای این نوع دیوارها توسط شرکت تابش بتن به انجام می رسد. کاربرد این نوع دیوارها در خاکریزها ، پل ها و… میباشد.

دیوار پیش ساخته بتنی