لوله های بتنی بعنوان مهمترین روش انتقال و توزیع آب بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و در شبکه های انتقال آب جهت بهره برداری بهینه، لزوم استفاده از خطوط لوله آبرسان مانند لوله بتنی بعنوان جایگزین کانالهای انتقال آب اجناب ناپذیر می باشد.  این شرکت توانایی ساخت لوله های بتن مسلح در انواع محتلف را دارد.