هیئت مدیره و نیروی انسانی

لیست اعضای هیئت مدیره و اعضا و متخصصین شرکت تابش بتن :

هیات مدیره و اعضای شرکت تابش بتن

چارت سازمانی شرکت تابش بتن:

چارت سازمانی شرکت تابش بتن