از پروژه های تولید قطعات بتنی پیش ساخته در شرکت تابش بتن در سال های اخیر می‌توان به پروژه باکس بتنی اداره راه اشاره کرد.