طراحی این قطعات بتونی مربوط به هدایت آبهای سطحی در حاشیه معابر و در مقیاس کم و در سطح معابر کوچک شهری و یا فقط بعنوان مسیرهای کوتاه انتقال آبهای سطحی به مجاری اصلی هدایت و انتقال آبهای سطحی به کار می رود. این قطعات به صورت ترکیبی در کناره ها و یا زوج در وسط معابر کاربرد دارد.